Lay Members of Council / Penodi Aelodau Lleyg y Cyngor

Ref: 4022

Cardiff University

Cardiff

Apply Now

Role Managed by:

Primary Practice Group: Board

Salary & Benefits: Unremunerated

Closing Date: 26/03/2019

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

Cardiff University is an ambitious and innovative university with a bold strategic vision, built on a foundation of excellent teaching and research across a broad set of disciplines. Based in a cosmopolitan thriving capital city, the University have a footprint not only in Wales, but nationally and internationally. We were the fastest rising amongst the leading research universities of the Russell Group for our performance in the 2014 Research Excellence Framework (REF), climbing 17 places to 5th for quality and 2nd for impact. With annual turnover exceeding £500 million, the University is undergoing a multi-million pound investment programme for which it has successfully raised a £300 million bond.

The Council of the University is seeking to appoint additional Lay Members of Council. The Council is keen to recruit members with a variety of skills, and particularly those who bring experience and expertise in the broad areas of business and finance, governance, risk and assurance, and Higher Education.

Reporting to the Chair of Council, members are collectively responsible for the management of the University and the safeguarding of its mission, vision and values. The ideal candidates will demonstrate significant board level and governance experience, a commitment to higher education and will bring to bear their skills, knowledge and experience in support of our vision and purpose.

Protecting your personal data is of the utmost importance to Perrett Laver and we take this responsibility very seriously. Any information obtained by our trading divisions is held and processed in accordance with the relevant data protection legislation. The data you provide us with are securely stored on our computerised database and transferred to our clients for the purposes of presenting you as a candidate and/or considering your suitability for a role you have registered interest in.

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interests’. You have the right to object to us processing your data in this way. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website http://www.perrettlaver.com/information/privacy/

Please visit the following link order to find more information about the use of personal information provided by candidates to Cardiff University: https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol. Mae ganddi weledigaeth feiddgar a strategol sy’n seiliedig ar addysgu ac ymchwil ragorol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Wedi’i lleoli mewn prifddinas gosmopolitaidd a llewyrchus, mae’r Brifysgol yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru, yn y DU a’r byd. Ymysg y prifysgolion ymchwil blaenllaw yng Ngr┼Áp Russell, ni oedd y brifysgol a wnaeth yr argraff fwyaf yn dilyn ein perfformiad yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 drwy godi 17 safle i fod yn 5ed am ansawdd ac 2il am effaith. Gyda throsiant blynyddol o dros £500 miliwn, mae’r Brifysgol yn cynnal rhaglen fuddsoddi gwerth miliynau lawer o bunnoedd, ac mae wedi llwyddo i godi bond o £300 miliwn ar ei chyfer.

Mae Cyngor y Brifysgol am benodi dau Aelod Lleyg ychwanegol i'r Cyngor. Mae’r Cyngor yn awyddus i recriwtio aelodau gydag amrywiaeth o sgiliau, yn enwedig y rhai sydd â phrofiad ac arbenigedd ym meysydd eang busnes ac arian, llywodraethu, risg a sicrwydd, yn ogystal ag Addysg Uwch.

Bydd yr aelodau yn atebol i Gadeirydd y Cyngor ac yn gyfrifol ar y cyd am reoli’r Brifysgol a diogelu ei nod, ei gweledigaeth a’i gwerthoedd. Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn meddu ar brofiad helaeth o lywodraethu a byrddau rheoli, ymrwymiad at addysg uwch, ac am ddefnyddio'u sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad i gefnogi ein gweledigaeth a'r diben.

Cyflwynwch eich cais erbyn hanner dydd GMT ar dydd 26 Mawrth 2019.

Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i Perrett Lever ac rydym yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwn yn gwbl o ddifrif. Mae unrhyw wybodaeth a gesglir gan ein his-adrannau masnachu yn cael ei chadw a'i phrosesu yn unol â deddfwriaeth diogelu data perthnasol. Mae’r data y byddwch yn ei roi i ni yn cael ei gadw’n ddiogel ar ein cronfa ddata gyfrifiadurol. Caiff ei drosglwyddo i'n cleientiaid er mwyn eich cyflwyno chi fel ymgeisydd a/neu ystyried pa mor addas yr ydych ar gyfer y rôl yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddi.

Fel y'i diffinnir o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) mae Perrett Laver yn Rheolwr Data ac yn Brosesydd Data, a ‘Buddiannau Cyfreithlon’ yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data fel hyn. Cewch ragor o wybodaeth am hyn, eich hawliau a sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau Diogelwch a Phreifatrwydd Data ar ein gwefan http://www.perrettlaver.com/information/privacy/ 

Cliciwch y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir gwybodaeth bersonol a gyflwynir gan ymgeiswyr i Brifysgol Caerdydd: https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection 

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.