Dean Leiden-Delft-Erasmus

Ref: 4174

Leiden-Delft-Erasmus

Delft, the Netherlands

Role Managed by:

Thomas Modder

Research Associate

t: + (31) 2 0240 4379

f: +44 (0) 207 340 6201

e: Thomas.Modder@Perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: competitive

Closing Date: 04/09/2019

Formal Interview Date: eind 2019

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen op tal van terreinen in onderzoek, onderwijs en valorisatie. In 2012 is deze samenwerking geformaliseerd in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE).

LDE zoekt een nieuwe Dean LDE die verantwoordelijkheid draagt voor de algehele regie, coördinatie en dagelijkse aansturing van de strategische alliantie tussen de universiteiten, in nauw overleg met de leden van de Colleges van Bestuur. 

De hoofdtaken van de Dean LDE zijn:

Externe oriëntatie

 • De Dean LDE onderhoudt in afstemming met de stuurgroep effectief contact met voor LDE belangrijke strategische stakeholders en is een netwerker op strategisch niveau; vervult met verve de ambassadeursrol en enthousiasmeert strategische stakeholders voor de visie en ambities van LDE op nationaal en internationaal niveau.
 • In de politiek (Brussel, NL, regio) voert de Dean LDE een actief beleid op het gebied van public affairs en gezamenlijke belangenbehartiging, gerelateerd aan de domeinen waarbinnen wordt samengewerkt.
 • De Dean LDE staat in nauwe verbinding met maatschappelijke stakeholders en verkent voortdurend nieuwe inhoudelijke samenwerkingskansen en kansen voor business development.
 • De Dean LDE kent de belangrijke funding- en financieringsprincipes van Brussel en Den Haag en is in staat om kansen te verzilveren door middel van het verbinden van de LDE-samenwerkingsverbanden aan kansrijke maatschappelijke regionale, nationale en internationale agenda’s.

Interne oriëntatie                                                                         

 • De Dean LDE initieert en faciliteert de organisatie, in nauw overleg met decanen en directeuren van de universiteiten en directeuren van centres, LDE-programma’s en activiteiten.
 • De Dean LDE onderhoudt nauw contact met de vele stakeholders binnen de universiteiten zoals de decanen, de centre-directeuren en de adviseurs van de bestuurders van de individuele universiteiten en biedt door middel van visie, analyses, concepten en ervaring inspiratie en handvatten om de samenwerking verder te brengen.
 • De Dean LDE regisseert de voorbereiding, besluitvorming en follow up van de bestuurlijke overleggen (LDE-stuurgroep, bestuurscommissies onderwijs en onderzoek) en is als zodanig verantwoordelijk voor de LDE-strategie en de beleidscyclus (zoals meerjarenplannen en -begrotingen van de LDE centres, de evaluatie van LDE centres, de LDE strategie).
 • De Dean LDE voert namens en in overleg met de stuurgroep overleg met de medezeggenschapsorganen.
 • De Dean LDE draagt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de LDE-organisatie: is verantwoordelijk voor het LDE fonds en de verantwoording daarvan, voor het LDE communicatiebeleid en de uitvoering ervan en voor de LDE bedrijfsvoering (o.a. personele zaken)
 • De Dean LDE stuurt het LDE-bureau (bestaande uit secretaresse, communicatieadviseur en -medewerker en bestuurssecretaris) en de vanuit de universiteiten bij LDE gedetacheerde medewerkers aan.

Om deze functie te kunnen vervullen moet de nieuwe Dean LDE beschikken over een aantal kerncompetenties/kwaliteiten.

 • De Dean LDE hecht aan de meerwaarde van samenwerking; de Dean LDE heeft op grond van zijn/haar ervaring een goed begrip van de context van het universitaire bestel en begrijpt het strategische belang van de alliantie en andere samenwerkingsvormen.
 • De Dean LDE is een gezaghebbende academicus met aantoonbare leiderschapskwaliteiten en een duidelijke en inspirerende leiderschapsmanagementstijl.
 • De Dean LDE is relatiegericht en in staat om sterke netwerken te bouwen en onderhouden binnen en buiten de academische gemeenschap;
 • Multi- en interdisciplinariteit is voor de Dean LDE een vanzelfsprekendheid en hij/zij is goed bekend met de inhoud van diverse maatschappelijke agenda’s.
 • De Dean LDE is een uitstekende organisator en is goed in staat om zijn/haar positie in te zetten om op een collegiale en inspirerende wijze druk uit te oefenen om praktische obstakels te overwinnen.
 • De leiderschapsstijl is natuurlijk en ontspannen en de Dean LDE kan intern en extern net zo gemakkelijk ‘naar beneden’ als ‘naar boven’ optreden met gezag en overtuiging. De Dean LDE is een stevige gesprekspartner aan bestuurlijke tafels, intern en buiten de universiteiten en heeft bewezen dat hij/zij flexibel zowel als vasthoudend kan zijn.

Perrett Laver voert momenteel ter ondersteuning van de selectiecommissie een selectieprocedure uit. Sollicitaties dienen te bestaan uit een brief met motivering, kwalificaties voor de functie en een volledig CV.

Voor informele inlichtingen en vragen omtrent de functie kan contact worden opgenomen met Perrett Laver op +31 20 2404379 of per e-mail: Thomas.Modder@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geüpload naar www.perrettlaver.com/candidates, o.v.v. referentienummer 4174. De sluitingstermijn voor sollicitaties naar deze functie is 4 september 2019 om 12:00 (CET).

Sollicitaties worden in september door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt in September de eerste diepte-interviews met kandidaten op de longlist, waarna de selectiecommissie in oktober 2019 bijeenkomt om de shortlist samen te stellen. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken die plaatsvinden in oktober of november. Tijdens die gesprekken wordt de kandidaat gevraagd te werken aan een casestudie. De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden plaats eind 2019.

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie waarin u interesse heeft getoond te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is 'Gerechtvaardigd Belang'. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.