Decaan Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Ref: 4973

Radboud University

Nijmegen

Role Managed by:

Thomas Modder

Senior Research Associate & Head of Research

t: + (31) 2 0240 4379

f: +44 (0) 207 340 6201

e: Thomas.Modder@Perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: competitive

Closing Date: 25/02/2021

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als internationaal van betekenis zijn.

 

De Radboud Universiteit (RU), opgericht in 1923, is een brede, internationaal georiënteerde universiteit en een van Europa's meest vooraanstaande onderzoeksintensieve universiteiten. Samen met het Radboud Universitair Medisch Centrum vormt zij een hechte academische gemeenschap waar studenten en medewerkers zich betrokken voelen bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld om hen heen. Toponderzoek en hoogwaardig onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw verweven. Op deze manier kunnen ze de reikwijdte van academische disciplines vergroten en de samenleving ten goede komen. Internationaal geprezen wetenschappers verkennen en verleggen voortdurend de grenzen van kennis en vaardigheden in hun zoektocht naar oplossingen voor belangrijke onderzoeksvragen en voor de problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. RU-wetenschappers opereren in een sfeer van volledige academische vrijheid, met oog voor ethische vragen en de maatschappelijke implicaties van hun onderzoek. Studenten worden bij het onderzoek betrokken en gestimuleerd zich te ontwikkelen tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die verantwoordelijke posities in de maatschappij innemen.

De Universiteits strategie is gepubliceerd onder de titel 'A Significant Impact' https://www.ru.nl/english/about-us/our-university/mission-vision/vm/strategic-plan/

 

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) neemt een bijzondere plek in binnen de Radboud Universiteit. De faculteit is een compacte, ambitieuze organisatie met circa 160 medewerkers, ondergebracht in acht wetenschappelijke afdelingen en een ondersteunend bureau. De faculteit verzorgt onderwijs voor bijna 900 studenten. De combinatie van de drie disciplines Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is uniek en dient een maatschappelijk belang. Deze disciplines willen inzicht bieden, nuance aanbrengen, concepten verhelderen en oplossingen aandragen waar het gaat om morele, culturele, politieke, wetenschappelijke en levensbeschouwelijke vragen die spelen in de maatschappij. Intensieve samenwerking in onderwijs en onderzoek, zowel disciplinair, interdisciplinair en interfacultair is een belangrijk uitgangspunt. De cultuur kenmerkt zich door korte lijnen en een uitstekende onderlinge verstandhouding met aandacht voor de individuele student. De faculteit kiest uitdrukkelijk voor deelname aan het publieke debat en besteedt aandacht aan de verbreding van haar deskundigheid in maatschappelijke zin, onder andere via lezingen en debatten in ‘Radboud Reflects’.

 

Functieomschrijving

De Faculteit is op zoek naar een nieuwe Decaan die optreedt als boegbeeld van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR), zowel voor studenten en medewerkers van de FFTR en de Radboud Universiteit als voor de buitenwereld. De decaan geeft sturing aan de faculteit en aan haar ambities en is integraal eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en bedrijfsvoering. Samen met de decanen van de zes andere faculteiten vormt u het College van Decanen van de Radboud Universiteit. Daarbinnen vertegenwoordigt u de faculteit en draagt u onder meer bij aan de ontwikkeling van de universiteit.

 

Functie-eisen

De Decaan is een verbinder die de verdere ontwikkeling van de Faculteit stimuleert en een prominente rol vervult als vertegenwoordiger van de faculteit bij interne en externe stakeholders en relevante (wetenschappelijke) instanties.

Competenties

Gelet op deze taken wordt voor de functie van decaan uitgegaan van de volgende competenties:

 • Is hoogleraar in de filosofie, theologie of religiewetenschappen, heeft een uitstekende wetenschappelijke reputatie en heeft affiniteit met alle vakgebieden in de faculteit;
 • Heeft voldoende en relevante bestuurlijke ervaring en is in staat een bestuurlijke visie te ontwikkelen: concentratie op hoofdlijnen en langetermijnbeleid van de faculteit, en capabel om bestuurlijke keuzes te maken en te formuleren zowel binnen de faculteit, als binnen de eigen universiteit en de landelijk-universitaire constellatie;
 • Is goed geïnformeerd over de (inter)nationale, maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen alsmede over de belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en onderzoek binnen de filosofie, theologie en religiewetenschappen; daartoe beschikt de decaan over een relevant netwerk;
 • Communiceert open, helder en overtuigend. Neemt initiatief en slaagt erin anderen te winnen voor ideeën en plannen. Weet mensen te enthousiasmeren en samen te brengen; is toegankelijk en staat open voor feedback. Heeft oog voor de mens achter de medewerker;
 • Bevordert een positieve, professionele werkomgeving waarin medewerkers en studenten zich veilig kunnen ontplooien;
 • Is flexibel en veerkrachtig: is in staat in geval van tegenslagen, tegenstand, of onvoorziene omstandigheden steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen;
 • Signaleert kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden of voor nieuwe diensten; handelt hiernaar en durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen;
 • Heeft een duidelijke visie op de toekomstige positionering van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen binnen de geesteswetenschappen, binnen de universiteit en daarbuiten;
 • Toont verbindend leiderschap: is in staat onderlinge betrokkenheid te stimuleren en medewerkers te motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden, daarbij rekening houdend met de diversiteit in de faculteit;
 • Is een sterk boegbeeld van de faculteit naar buiten toe en is intern zichtbaar aanwezig op facultaire bijeenkomsten;
 • Werkt goed samen binnen het collegiaal functionerende faculteitsbestuur;
 • Heeft een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en schrift.

 

De universiteit en faculteiten verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Vrouwen en kandidaten met een meervoudige culturele achtergrond worden nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

 

Arbeidsvoorwaarden

De Decaan wordt benoemd voor 0,6 fte voor het Decanaat en kan 0,4 fte in overleg invullen voor het doen van onderwijs – en of onderzoekstaken. De decaan wordt in principe voor een periode van vier jaar benoemd, eventueel met een herbenoeming voor een tweede termijn van 4 jaar.

De Decaan wordt door het College van Bestuur benoemd tot vaste Hoogleraar met de bijbehorende salarisschaal en ontvangt daarnaast een bestuurstoelage voor het vervullen van de rol van Decaan (max. 15% van schaal 18). Er wordt een adequate ondersteuning aangeboden voor de verdere ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

 

Informatie

Perrett Laver voert een executive search uit. Perrett Laver zal de benoemingsadviescommissie (BAC) bijstaan bij het identificeren van mogelijke kandidaten en het ondersteunen van de commissie bij het beoordelen van de kandidaten in het licht van de vereisten van de rol. Sollicitaties moeten bestaan uit een begeleidende brief en een volledig curriculum vitae.

Vragen kunnen worden gericht aan Thomas Modder op Thomas.Modder@perrettlaver.com. U kunt contact opnemen met Perrett Laver voor informele vragen over de functie op +31 (0)20 240 4379. Sollicitaties kunnen worden geüpload op www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van referentienummer 4973.

De deadline voor sollicitaties voor deze functie is 26 februari 2021.

De sollicitaties worden in de week van 8 maart door de BAC in overweging genomen en de kandidaten op de longlist worden uitgenodigd voor een gesprek met Perrett Laver in de week van 15 maart. De kandidaten op de shortlist worden eind maart door het comité geselecteerd en in de week van 5 april vindt een gesprek met de BAC plaats. Een tweede ronde gesprekken wordt gepland midden april.

Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Perrett Laver een gegevensbeheerder en een gegevensverwerker, en onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is 'Legitiem belang'. Voor meer informatie hierover, uw rechten en onze aanpak van gegevensbescherming en privacy kunt u terecht op onze website http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.