Chair of the Council

Ref: 5163

Cardiff University

Cardiff

Apply Now

Role Managed by:

Harriet Howlett

Associate Consultant

t: +44 (0) 20 7340 6274

e: Harriet.Howlett@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: .

Closing Date: 02/08/2021

Cardiff University is an ambitious and innovative university with a bold strategic vision, built on a foundation of excellent teaching and research across a broad set of disciplines. Based in a cosmopolitan thriving capital city, we have a presence not only in Wales, but nationally and internationally.

Our vision is to be a world-leading, research excellent, educationally outstanding university, driven by creativity and curiosity, which fulfils its social, cultural, and economic obligations to Cardiff, Wales, the UK, and the world.

By fulfilling our vision, we expect to improve our standing as one of the top 100 universities in the world and the top 20 in the UK.  Our strategy is set out in The Way Forward 2018-2023: Recast COVID-19 where we have adapted our strategic priorities to the new reality.

It is in this exciting and evolving context that we are seeking a new Chair of Council. The Chair is responsible for the leadership of the Council (the supreme Governing Body of the University). The Chair of Council is responsible for ensuring that the Council exercises control over the strategic direction of the University through an effective planning process, and that the performance of the University is assessed adequately, against the objectives that the Council has approved. 

We are looking for an individual with relevant professional expertise and knowledge in matters relevant to the successful operation of a large, complex, and diverse higher education organisation. The Chair must have a strong personal commitment to higher education and the values of Cardiff University. They must be diplomatic, astute and demonstrate a strong personal commitment to equality, diversity and inclusion. An interest in Wales and the Welsh context is important for any incoming Chair.

An executive search exercise is being undertaken by Perrett Laver in parallel with the public advertisement of the post. Perrett Laver will support the interview panel in the discharge of its duties, both to assist in the assessment of candidates against the requirements for the role and to identify the widest possible field of qualified candidates.

Cardiff University strongly values equality, diversity and inclusion. We are deeply committed to continuing to strength the diversity of our governance. This is an inclusive and open process, and we welcome applications from individuals from all backgrounds and societal groups.

Should you require access to these documents in alternative formats, please contact clare.fickling@perrettlaver.com

If you have comments that would support us to improve access to documentation, or our application processes more generally, please do not hesitate to contact us via accessibility@perrettlaver.com

Protecting your personal data is of the utmost importance to Perrett Laver and we take this responsibility very seriously. Any information obtained by our trading divisions is held and processed in accordance with the relevant data protection legislation. The data you provide us with is securely stored on our computerised database and transferred to our clients for the purposes of presenting you as a candidate and/or considering your suitability for a role you have registered interest in.

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interests’. You have the right to object to us processing your data in this way. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy/

____________________________________________________________

 

Mae Prifysgol Caerdydd yn Brifysgol uchelgeisiol ac arloesol. Mae ganddi weledigaeth feiddgar a strategol sy’n seiliedig ar addysgu ac ymchwil ragorol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Rydym yn brifysgol mewn prifddinas gosmopolitan a llewyrchus, ac mae gennym bresenoldeb cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal ag yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy’n rhagorol o ran ymchwil ac yn neilltuol yn addysgol, ac yn cael ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy’n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.

Drwy gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn disgwyl y byddwn yn gwella ein statws fel un o’r 100 o brifysgolion gorau yn y byd ac un o’r 20 orau yn y DU.  Mae ein strategaeth wedi'i nodi yn Y Ffordd Ymlaen 2018-2023: Ail-lunio COVID-19, lle rydym wedi addasu ein blaenoriaethau strategol i gyd-fynd â’r realiti newydd.

Yn y cyd-destun cyffrous ac esblygol hwn yr ydym yn chwilio am Gadeirydd newydd ar gyfer y Cyngor. Y Cadeirydd sy’n gyfrifol am arwain y Cyngor (prif Gorff Llywodraethol y Brifysgol). Cadeirydd y Cyngor sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn rheoli cyfeiriad strategol y Brifysgol trwy broses gynllunio effeithiol, a bod perfformiad y Brifysgol yn cael ei asesu'n ddigonol yn erbyn yr amcanion y mae'r Cyngor wedi'u cymeradwyo. 

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd ag arbenigedd a gwybodaeth broffesiynol berthnasol mewn materion sy'n berthnasol i weithredu sefydliad addysg uwch mawr, cymhleth ac amrywiol yn llwyddiannus. Rhaid bod gan y Cadeirydd ymrwymiad personol cryf i addysg uwch a gwerthoedd Prifysgol Caerdydd. Rhaid i’r Cadeirydd fod yn ddiplomyddol, yn graff a dangos ymrwymiad personol cryf i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae diddordeb yng Nghymru a chyd-destun Cymru yn bwysig i unrhyw Gadeirydd a benodir.

Cynhelir ymarfer chwilio gweithredol gan Perrett Laver ochr yn ochr â'r hysbyseb cyhoeddus am y swydd. Bydd Perrett Laver yn cynorthwyo'r panel cyfweld i gyflawni ei ddyletswyddau, er mwyn cynorthwyo gydag asesu'r ymgeiswyr yn erbyn gofynion y rôl a dynodi'r maes ehangaf bosibl o ymgeiswyr cymwys.

Mae Prifysgol Caerdydd yn gwerthfawrogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn fawr. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i barhau i gryfhau amrywiaeth ein cyrff llywodraethu. Mae hon yn broses gynhwysol ac agored, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a gr┼Áp cymdeithasol.

I wneud cais, cyflwynwch eich dogfennau i Perrett Laver erbyn 23:59 BST ddydd Llun 2 Awst. Dylech anfon eich ceisiadau drwy wefan Perrett Laver, www.perrettlaver.com/candidates, gan ddyfynnu cyfeirnod 5163.

Os bydd angen y dogfennau hyn arnoch mewn fformatau amgen, cysylltwch â clare.fickling@perrettlaver.com

Os oes gennych sylwadau a fyddai’n gwneud yn haws i chi gael gafael ar ddogfennaeth neu’n hwyluso ein prosesau cyflwyno cais yn gyffredinol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif trwy ebostio accessibility@perrettlaver.com

Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i Perrett Lever ac rydym yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwn yn gwbl o ddifrif. Mae unrhyw wybodaeth a gesglir gan ein his-adrannau masnachu yn cael ei chadw a'i phrosesu yn unol â deddfwriaeth diogelu data perthnasol. Mae’r data y byddwch yn ei roi i ni yn cael ei gadw’n ddiogel ar ein cronfa ddata gyfrifiadurol. Caiff ei drosglwyddo i'n cleientiaid er mwyn eich cyflwyno chi fel ymgeisydd a/neu ystyried pa mor addas yr ydych ar gyfer y rôl yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddi.

Fel y'i diffinnir o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) mae Perrett Laver yn Rheolwr Data ac yn Brosesydd Data, a ‘Buddiannau Cyfreithlon’ yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data fel hyn. Cewch ragor o wybodaeth am hyn, eich hawliau a sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau Diogelwch a Phreifatrwydd Data, ar ein gwefan http://www.perrettlaver.com/information/privacy/