Chair in Psychology and Head of School of Psychology

Ref: 5680

Swansea University

Swansea, Wales

Apply Now

Role Managed by:

Christina Mohan

Research Associate

t: 020 3928 7360

e: christina.mohan@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 09/06/2022

Formal Interview Date: TBC

Swansea University

Appointment of Chair in Psychology and Head of School of Psychology

Swansea University has been at the cutting edge of research and innovation since 1920. We have a long history of working with business and industry but today our world-class research has a much wider impact across the health, wealth, culture, and well-being of society. We offer a compelling balance of excellent teaching and research, matched by an enviable quality of life on two beachfront campuses.

Swansea University and the Faculty of Medicine, Health and Life Science are recruiting a Chair in Psychology and Head of School of Psychology. As we enter an exciting new stage in our growth moving from a Department to a School, we are seeking an innovative and inspiring senior leader to join us as the inaugural Head of School. The postholder will play a critical role shaping the structure of the new School and in driving our strategic development to realise our ambition to enhance our reputation as an internationally recognised applied School of Psychology. The appointee will have an established track record of excellence in research and teaching with demonstrable translational potential at professorial level. Experience of successful leadership and change management in academic and/or clinical settings will be essential. We particularly welcome applications from women and BAME candidates.

Swansea University have engaged Perrett Laver to support the Selection Committee in this appointment and further information can be downloaded from their website at candidates.perrettlaver.com/vacancies using reference number 5680. For informal enquiries about the role please contact Christina Mohan (Christina.Mohan@perrettlaver.com; + (44)20 7340 7360).

Applications should consist of a letter of application and a complete curriculum vitae including a publication and research funding list. The closing date for applications is Thursday 9th June 2022. Applications will be considered by the Selection Committee in mid June. Final interviews are expected to take place in late June/ early July 2022.

--------------------------------------------------------------

Prifysgol Abertawe

Penodi Athro Cadeiriol mewn Seicoleg a Phennaeth yr Ysgol Seicoleg

Cyflog: Cystadleuol (sy'n gymesur â'r rôl athrawol), ynghyd â buddion pensiwn yr USS

Contract: Parhaol. Amser llawn, ond caiff ceisiadau i weithio'n rhan-amser eu hystyried

Lleoliad: Lleolir y swydd hon ar Gampws Parc Singleton

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ers 1920. Mae gennym hanes hir o weithio gyda busnes a diwydiant ond heddiw mae ein hymchwil o safon fyd-eang yn cael effaith ehangach o lawer ar iechyd, cyfoeth, diwylliant a lles ein cymdeithas. Rydym yn cynnig cydbwysedd grymus rhwng addysgu ac ymchwil, sy'n cyd-fynd ag ansawdd bywyd dymunol ar ein dau gampws ar lan y môr.

Mae Prifysgol Abertawe a'r Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd yn recriwtio Athro Cadeiriol mewn Seicoleg a Phennaeth yr Ysgol Seicoleg. Wrth i ni gyrraedd cam newydd cyffrous yn ein twf, gan newid o fod yn adran i fod yn ysgol, rydym yn chwilio am arweinydd arloesol ac ysbrydoledig i ymuno â ni fel Pennaeth cyntaf yr Ysgol. Bydd deiliad y swydd yn gwneud cyfraniad hollbwysig at lunio strwythur yr Ysgol newydd ac ysgogi ein datblygiad strategol er mwyn gwireddu ein huchelgais i hybu ein henw da fel Ysgol Seicoleg gymhwysol a gydnabyddir yn rhyngwladol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes sefydledig o ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu, ynghyd â photensial trosiadol amlwg ar lefel athrawol. Bydd profiad o arweinyddiaeth lwyddiannus a rheoli newid mewn lleoliadau academaidd a/neu glinigol yn hanfodol. Byddwn yn croesawu ceisiadau gan fenywod ac ymgeiswyr BAME yn benodol.

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cynhwysol a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol o'r grwpiau nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a chenedlaethol), crefydd neu gred, rhyw, tueddfryd rhywiol.

Mae dynion wedi'u tangynrychioli yn y maes academaidd hwn, felly byddem yn croesawu ceisiadau am y swydd hon gan ddynion yn benodol. Hefyd, mae unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) wedi'u tangynrychioli a byddem yn annog ceisiadau gan y grwpiau hyn. Penodir ar sail teilyngdod bob amser.

Bydd yn rhaid darparu tystysgrif foddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn y gellir cadarnhau dyddiad cychwyn.

Dylai ceisiadau gynnwys curriculum vitae cyflawn, gan gynnwys rhestr o gyhoeddiadau a chyllid ymchwil, a llythyr ymgeisio. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 9 Mehefin 2022. Bydd y Pwyllgor Dethol yn ystyried ceisiadau ar ddechrau mis Mehefin. Y disgwyl yw y cynhelir cyfweliadau terfynol tua diwedd mis Mehefin 2022.

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi Perrett Laver i helpu'r Pwyllgor Dethol i wneud y penodiad hwn a gellir lawrlwytho rhagor o wybodaeth o wefan y cwmni yn candidates.perrettlaver.com/vacancies, gan ddefnyddio rhif cyfeirnod 5680. Am ymholiadau anffurfiol am y swydd, a wnewch chi gysylltu â Christina Mohan (Christina.Mohan@perrettlaver.com; + (44)20 7340 7360).

--------------------------------------------------------------

Accessibility

If you have comments that would support us to improve document accessibility, or our application processes more generally, please do not hesitate to contact us via accessibility@perrettlaver.com

Data Protection and Privacy

Protecting your personal data is of the utmost importance to Perrett Laver and we take this responsibility very seriously. Any information obtained by our trading divisions is held and processed in accordance with the relevant data protection legislation. The data you provide us with is securely stored on our computerised database and transferred to our clients for the purposes of presenting you as a candidate and/or considering your suitability for a role you have registered interest in.

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interests’.  You have the right to object to us processing your data in this way. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy/