Lid Raad van Toezicht (x2)

Ref: 6145

HAN University of Applied Sciences

Nederland

Apply Now

Role Managed by:

Norbert Lieftink

Research Associate

t: +31(0)20 24 04 378

e: norbert.lieftink@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: .

Closing Date: 24/10/2022

De HAN University of Applied Sciences biedt studenten onderwijs en voert praktijkgericht onderzoek uit om bij te dragen aan de wereld van morgen. Samen met het werkveld, docenten, onderzoekers en studenten innoveert en ontwikkelt de HAN kennis en vaardigheden op maatschappelijke vraagstukken. Waarbij we ons richten op het duurzaam en toekomstbestendig bijdragen aan slimme, schone en sociale oplossingen. De HAN speelt hierbij als kennisinstelling een verbindende rol in de regio. De HAN is geworteld in het stroomgebied van Rijn, Waal en IJssel: de Regio Arnhem-Nijmegen.

Met 4.290 medewerkers verzorgt de HAN 71 bachelor-, 18 associate degree (Ad)- en 21 masteropleidingen, zowel voltijd als deeltijd, duaal en individueel (online), voor ruim 37.500 studenten uit 106 landen. Daarnaast richt de HAN zich op advies, nascholing, (post-)hbo-opleidingen en ruim 300 cursussen en trainingen op werkende mensen in bedrijven, instellingen en organisaties. Onderwijs wordt aangeboden in verbinding met onderzoek en het werkveld. Samen met werkveldpartners werkt de HAN in 49 lectoraten en een zevental Centres of Expertise aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en kennisvalorisatie.

Per 1 januari 2022 heeft de HAN een nieuw Instellingsplan, het Koersbeeld 2022-2028. Met het Koersbeeld geeft de HAN invulling aan de strategie voor de komende jaren. De HAN wil dat eind 2027 iedere student en medewerker het verschil maakt op maatschappelijke vraagstukken en daarmee een betekenisvolle bijdrage levert aan de wereld van morgen. 

 

College van Bestuur

De HAN wordt geleid door een driehoofdig College van Bestuur (CvB). Onder het CvB is een directielaag bestaande uit 14 academies, Centrale Staf en Services, alle onder leiding van een directeur.

De HAN kent een medezeggenschapsstructuur die aansluit op de zeggenschapsstructuur met een Medezeggenschapsraad, Academieraden, een Deelraad Centrale Staf en Services en Opleidingscommissies.

 

Raad van Toezicht

De HAN heeft een Raad van Toezicht die werkgever is van het CvB, toeziet op het beleid en daarover gevraagd en ongevraagd advies geeft. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit.

De Raad van Toezicht van de HAN bestaat uit zes leden: dr. ir. Peter van Laarhoven (voorzitter), drs. Ruben Wenselaar (vicevoorzitter), drs. Machteld Roos, drs. Baukje ter Huurne, drs. Hugo Mans en drs. Huub Dekkers.

In 2022 is reeds een lid afgetreden en in het najaar zal nog een lid aftreden. De Raad van Toezicht heeft besloten, teneinde de kwaliteit en de continuïteit te borgen, twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te werven.

 

Bepalingen en kwalificaties algemeen

Op basis van de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de Raad van Toezicht de volgende taken (artikel 13 van de Statuten):

 1. "De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur alsook met het bewaken en behartigen van de doelstellingen en de denominatieve grondslag respectievelijk grondslagen waarop de stichting het onderwijs baseert. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden instelling(en) voor hoger beroepsonderwijs.
 2. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en adviseert en stimuleert het College van Bestuur.
 3. De Raad van Toezicht oefent namens de stichting de werkgeversrol uit ten opzichte van het College van Bestuur.”

Voorts is het volgende bepaald:

 • De Stichting HAN kent een Raad van Toezicht bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
 • De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
 • Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en worden ook overige aspecten van diversiteit (onder andere nationaliteit, leeftijd en achtergrond) in acht genomen.
 • De (leden van de) Raad van Toezicht beschikt over ten minste expertise op het gebied van financiën, onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, digitalisering, het besturen van grote professionele organisaties en heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast beschikt de (leden van de) Raad van Toezicht over een breed netwerk dat relevant is voor het functioneren van de Raad van Toezicht.
 • Er dient een spreiding te zijn over de door de HAN bestreken regio en werkvelden.
 • Er dient een balans te zijn tussen leden die een persoonlijke binding hebben met de regio en leden die dat niet hebben.
 • Er dient vanuit deskundigheid op strategisch bestuurlijk niveau bekendheid en affiniteit te zijn met hierna genoemde terreinen en/of organisaties:
  • juridische zaken;
  • bedrijfsvoering;
  • ondernemerschap;
  • maatschappelijke ondernemingen (regionale overheden, onderwijs, welzijn, zorg);
  • bedrijfsleven en industrie;
  • personeel en organisatie.

Gezien de opdracht van de Raad van Toezicht om de maatschappelijke opgave van de HAN te bewaken en toe te zien op een effectieve en doelmatige realisatie daarvan, heeft de Raad van Toezicht de komende jaren bijzondere aandacht voor de volgende thema’s (in willekeurige volgorde):

 • Realisatie en de uitvoering van het nieuwe HAN IP Koersbeeld 2022-2028;
 • Kwaliteit van onderwijs en onderzoek alsmede kwaliteitscultuur in het primair proces;
 • Resultaatgerichte sturing van de organisatie, met aandacht voor doelmatige en professionele bedrijfsvoering;
 • Innovatie van het onderwijs en digitalisering;
 • Leven lang ontwikkelen;
 • Strategische HR en talentmanagement;
 • Governance (invulling werkgeversrol);
 • De (landelijke) positie van de HAN in het debat over de toekomst van het hoger onderwijs.

 

De positie en de directe omgeving

De uitdagingen waar het hoger onderwijs in het algemeen en de HAN in het bijzonder zich voor gesteld zien, vragen veel betrokkenheid van de leden van de Raad van Toezicht - bij het HBO in het algemeen en bij de HAN in het bijzonder - om op die manier, naast het houden van toezicht, het College van Bestuur ook te kunnen adviseren en als klankbord te kunnen optreden.

 

Specifieke functie-eisen lid met onderzoeksprofiel

Aan het gezochte lid met het onderzoeksprofiel wordt, mede gezien de bovenvermelde thematieken, de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, het profiel van het aftredende lid en in aanvulling op de algemeen geldende kaders en geschiktheidscriteria, de volgende aanvullende functie-eisen gesteld:

 • Ruime ervaring in (toegepast) onderzoek.
 • Een relevant netwerk in de onderzoekswereld.
 • Kennis van relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
 • Bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld bij een onderzoeksinstituut.
 • Bij voorkeur gepromoveerd.

Het gezocht lid is beoogd lid van de commissie OOK (Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit).

Ervaring met zowel onderwijs als onderzoek, ervaring als toezichthouder en binding met de regio zijn een pré.

 

Specifieke functie-eisen lid met onderwijsprofiel

Aan het gezochte lid met het onderwijsprofiel wordt, mede gezien de bovenvermelde thematieken, de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, het profiel van het aftredende lid en in aanvulling op de algemeen geldende kaders en geschiktheidscriteria, de volgende aanvullende functie-eisen gesteld:

 • Een relevant netwerk in de onderwijswereld.
 • Kennis van (politieke) ontwikkelingen in het hoger (beroeps)onderwijs.
 • Kennis van digitalisering en gebruik van nieuwe media in het hoger onderwijs.
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring in het voortgezet, beroeps- en/of hoger onderwijs.

Het gezocht lid is beoogd lid van de commissie OOK (Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit).

Ervaring met zowel onderwijs als onderzoek, ervaring als toezichthouder en binding met de regio zijn een pré.

 

Persoonlijkheidsbeschrijving

In aanvulling op bovenvermelde functie-eisen is de HAN op zoek naar kandidaten die zich in onderstaande persoonlijkheidsbeschrijving herkennen:

 • Inhoudelijk gedreven.
 • Handelend vanuit gezag en kracht en niet vanuit macht.
 • Overtuigend op basis van persoonlijkheid en deskundigheid.
 • Zeer betrokken bij het HBO in het algemeen en in deze rol bij de HAN in het bijzonder.
 • Rolvastheid.
 • Positief kritisch en oplossingsgericht.
 • Toegankelijk.
 • Relativeringsvermogen en in staat om problematieken in een breder perspectief te zetten.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Heeft oog voor inclusie en diversiteit.

 

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd HAN University of Applied Sciences te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor het nieuwe lid Raad van Toezicht (x2).

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver http://www.perrettlaver.com/candidates, onder vermelding van het referentienummer 6145. De deadline voor uw reactie is gesteld om 09.00 uur op maandag 24 oktober 2022.

 

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy.