Lid Raad van Toezicht

Ref: 6302

Erasmus University Rotterdam

.

Role Managed by:

Tiziano Sartor

Research Associate

t: 0031 202404370

e: tiziano.sartor@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Board

Salary & Benefits: .

Closing Date: 25/01/2023

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

In verband met de afloop van de tweede termijn van één van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) zoekt de Erasmus Universiteit Rotterdam per 1 augustus 2023 een nieuw lid van de RvT/tevens lid van de Kwaliteitscommissie. 


Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur (CvB) en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door het CvB, bijvoorbeeld als het gaat om de afweging van belangen van interne en externe partijen. Daarbij staat voor de RvT het belang van de universiteit en de maatschappelijke opdracht van de EUR voorop.  De RvT is onder meer belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan. Ook ziet de RvT toe op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg. De RvT wijst een accountant aan die financieel verslag uitbrengt aan de raad. Daarnaast adviseert de RvT het CvB over voorkomende actuele aangelegenheden. 

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het CvB, en welke andere belanghebbende dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij is het ook belangrijk dat de leden kennis en expertise meebrengen vanuit diverse achtergronden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van expertise op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, openbaar bestuur, complexe bedrijfsvoering, actuele relevante maatschappelijke ontwikkelingen, financiën en risicobeheer. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bepaalt voorts dat de leden van de RvT geen directe belangen hebben bij de universiteit, niet tevens werkzaam zijn bij een ministerie dan wel lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer en dat zij zitting hebben op persoonlijke titel en hun functie uitoefenen zonder last of ruggespraak. De Wet normering topinkomens is van toepassing op de bezoldiging. Tevens geldt het puntenstelsel voor commissarissen waarbij het lidmaatschap van de RvT EUR telt als 1 punt.

De Raad van Toezicht van de EUR telt vijf leden die op voordracht van de Voorzitter Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van OCW voor de duur van vier jaar met eenmalig de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal dezelfde periode. 


Vacature Lid RvT, tevens lid Kwaliteitscommissie

Gezien de huidige samenstelling van de RvT zoeken wij specifiek naar een nieuw lid met de volgende specifieke kennis en expertise om deel te nemen in de Kwaliteitscommissie:

  • Diepgaande kennis en ervaring (bijvoorbeeld als hoogleraar) op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
  • Specifieke deskundigheid op het gebied van strategie, beleid, organisatorische en juridisch-bestuurlijke inrichting van non-profit organisaties in het algemeen en van universiteiten in het bijzonder; 
  • Voeling met politieke beleidsmatige ontwikkelingen in den Haag en de EU in relatie tot universiteiten, en met name op het terrein van het wetenschapsbeleid in brede zin, nationaal en internationaal; een goede relatie met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en/of publieke sector, op die terreinen waarop de wetenschappers van de EUR-faciliteiten wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verrichten, strekt tot aanbeveling;
  • Inzicht in het onderwijsveld (WO en HBO-instellingen), in de Rotterdamse regio, landelijk en internationaal. Contacten met de stad Rotterdam en de regio Zuid-West Nederland, waarin de EUR (met onderzoeksprojecten) participeert of zou kunnen participeren is een pré; 
  • Affiniteit met en inzicht in de mogelijkheden van diverse samenwerkingsvormen tussen universiteiten en met het maatschappelijk veld, waarbij ook inter- en transdisciplinariteit van het onderwijs en onderzoek een grote rol speelt.

Daarnaast wordt bij de samenstelling van de RvT gelet op de volgende aspecten (in willekeurige volgorde): het vertrouwen van de medezeggenschap in de RvT en een aansluiting op de EUR Strategy 2024. Voorts streven wij naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en een gebalanceerde vertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond in de RvT.


Selectieprocedure en Reacties

De werving wordt begeleid door het Executive Search bureau Perrett Laver. 

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver http://www.perrettlaver.com/candidates, onder vermelding van het referentienummer 6302. De deadline voor uw reactie is gesteld om 09.00 uur op donderdag 26 januari 2023.
 

 

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy.

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.