Chief Operating Officer and University Secretary

Ref: 7170

Cardiff University

Cardiff

Apply Now

Role coordinated by:

Jaanvi Patel

Senior Researcher

t: +44 (0) 20 3928 7368

e: Jaanvi.patel@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Cardiff University will offer an attractive salary, commensurate with experience, for a highly talented postholder in this role. Cardiff offers 37 days per annum of annual leave, and a USS pension. Relocation expenses (up to a maximum of £8,000) will be available for candidates moving to Cardiff

Closing Date: 11/03/2024

Formal Interview Date: 24 April 2024

Cardiff University

Appointment of Chief Operating Officer and University Secretary

Cardiff University was established in 1883. Our motto, Gwirionedd, Undod a Chytgord - ‘Truth, Unity and Concord’ - sets out our founding commitment to work together to make a positive and lasting difference to our communities and continues to express our commitment today. We are one of the largest universities in the UK and a member of the Russell Group. Our vision is to be a world-leading, research-excellent, and educationally outstanding global university with a transformative social, cultural and economic impact for Cardiff, Wales, the UK and the world. We are firmly grounded in our sense of place. As the largest university in Wales – and a major employer, with more than 7,000 staff – we work with society, industry and government to help overcome the most urgent challenges of our times.

Now is an exciting time to join the university, following the recent arrival of our new Vice-Chancellor, Professor Wendy Larner who took up her position in September 2023. The first woman in the history of Cardiff University to hold this position, Professor Larner’s leadership marks the start of a new phase of strategic development for the University.

We are now seeking to appoint an inspirational leader to the role of Chief Operating Officer and University Secretary. With responsibility for the efficient and effective running of professional services activities, and overseeing a diverse remit, the role holder will ensure that the services are positioned to effectively support the development and delivery of the institutional strategy.

As a key member of the University’s Executive Board, the role supports the Vice-Chancellor in the leadership and effective operation of the University, and in the development and delivery of University strategy.

Acting as Secretary to Council, and responsible to the Chair of Council, the role is also accountable for advising the governing body and its sub-committees on the proper exercise of their powers and on the application of the education acts and other laws affecting its work.

Candidates will need to demonstrate a strong track record of top-level leadership and management experience in a university or large complex organisation with significant change management experience; and a track record in shaping modern, cost effective and service orientated professional services within large and complex organisations.

For further details, including a job description, person specification and information on how to apply, please visit https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ quoting reference 7170.

The closing date for applications is at 23.59 GMT on Monday 11 March 2024.

Location: Cardiff

Salary: Cardiff University will offer an attractive salary, commensurate with experience, for a highly talented postholder in this role. Cardiff offers 37 days per annum of annual leave, and a USS pension. Relocation expenses (up to a maximum of £8,000) will be available for candidates moving to Cardiff.

Cardiff University is committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. We believe this can be achieved through attracting, developing, and retaining a diverse range of staff from many different backgrounds.  We therefore welcome applicants from all sections of the community regardless of sex, ethnicity, disability, sexual orientation, trans identity, relationship status, religion or belief, caring responsibilities, or age. In supporting our employees to achieve a balance between their work and their personal lives, we will also consider proposals for flexible working or job share arrangements.

Protecting your personal data is of the utmost importance to Perrett Laver and we take this responsibility very seriously. Any information obtained by our trading divisions is held and processed in accordance with the relevant data protection legislation. The data you provide us with is securely stored on our computerised database and transferred to our clients for the purposes of presenting you as a candidate and/or considering your suitability for a role you have registered interest in.

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interests’. You have the right to object to us processing your data in this way. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website http://www.perrettlaver.com/information/privacy. Please visit the following link in order to find more information about the use of personal information provided by candidates to the university: https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection

Prifysgol Caerdydd

Penodi Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883. Mae ein harwyddair, sef ‘Gwirionedd, Undod a Chytgord’ yn gosod ein hymrwymiad sylfaenol i gydweithio i wneud gwahaniaeth parhaol ac er gwell i'n cymunedau, ac mae'n parhau i gyfleu ein hymrwymiad heddiw.

Rydym yn un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU ac yn aelod o Grŵp Russell. Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, yn rhagorol ein hymchwil ac yn odidog ein haddysg, yn ogystal â chael effaith drawsnewidiol ar Gaerdydd, Cymru, y DU a'r byd, a hynny’n gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn economaidd. We are firmly grounded in our sense of place. Rydym wedi ein gwreiddio'n gadarn yn ein hymdeimlad o le. A ninnau’r brifysgol fwyaf yng Nghymru – ac yn gyflogwr o bwys, gyda mwy na 7,000 o staff – rydym yn gweithio gyda’r gymdeithas, byd diwydiant a'r llywodraeth i helpu i oresgyn heriau mwyaf brys ein hoes.

Mae’n amser cyffrous i ymuno â'r Brifysgol. Yn ddiweddar rydym wedi dathlu dyfodiad Is-ganghellor newydd y Brifysgol, yr Athro Wendy Larner, sef y fenyw gyntaf yn hanes y Brifysgol i ddal y swydd hon. Rydym yn edrych ymlaen at ei harweinyddiaeth ac at waith yr Athro Larner wrth iddi ddatblygu cyfeiriad strategol newydd y Brifysgol.

Rydym bellach yn awyddus i benodi arweinydd ysbrydoledig i rôl y Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol. Gyda chyfrifoldeb am redeg gweithgareddau gwasanaethau proffesiynol yn effeithlon ac yn effeithiol, a goruchwylio cylch gwaith amrywiol, fe fydd deiliad y swydd yn sicrhau bod y gwasanaethau mewn sefyllfa i gefnogi datblygiad a darpariaeth y strategaeth sefydliadol yn effeithiol.

Fel aelod allweddol o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, mae'r rôl yn cefnogi'r Is-Ganghellor wrth arwain a gweithredu'r Brifysgol yn effeithiol, ac wrth ddatblygu a chyflawni strategaeth y Brifysgol.

Gan weithredu fel Ysgrifennydd y Cyngor, ac yn gyfrifol i Gadeirydd y Cyngor, mae'r rôl hefyd yn atebol am gynghori'r corff llywodraethu a'i is-bwyllgorau ar arfer eu pwerau yn briodol ac ar gymhwyso'r deddfau addysg a chyfreithiau eraill sy'n effeithio ar ei waith.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos hanes cryf o brofiad arweinyddiaeth a rheoli lefel uchaf mewn prifysgol neu sefydliad cymhleth mawr sydd â phrofiad rheoli newid sylweddol; a hanes o lunio gwasanaethau proffesiynol modern, cost-effeithiol ac sy'n canolbwyntio ar wasanaeth o fewn sefydliadau mawr a chymhleth.

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys disgrifiad o'r swydd, manyleb y person a gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael drwy fynd i https://candidates.perrettlaver.com/vacancies, gan roi’r cyfeirnod 7170.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 BST ddydd Llun 11 Mawrth 2024.

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyflog deniadol, sy'n gymesur â phrofiad, ar gyfer deiliad swydd hynod dalentog yn y rôl hon. Mae Caerdydd yn cynnig 37 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol, a phensiwn USS. Bydd costau adleoli (hyd at uchafswm o £8,000) ar gael i ymgeiswyr sy'n symud i Gaerdydd.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir cyflawni hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd. Felly, rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned waeth beth fo'u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oedran. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion ar gyfer gweithio hyblyg neu rannu swyddi.

Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i Perrett Laver, ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif. Mae unrhyw wybodaeth sy’n dod i law ein his-adrannau masnachu’n cael ei chadw a'i phrosesu’n unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol. Mae’r data y byddwch yn ei roi inni yn cael ei gadw’n ddiogel ar ein cronfa ddata gyfrifiadurol a’i drosglwyddo i'n cleientiaid er mwyn eich cyflwyno’n ymgeisydd a/neu ystyried eich addasrwydd ar gyfer y swydd yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddi.

Fel y'i diffinnir yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, mae Perrett Laver yn Rheolwr Data ac yn Brosesydd Data, a ‘Buddiannau Dilys’ yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data fel hyn. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, eich hawliau a sut rydym yn sicrhau Diogelwch a Phreifatrwydd Data, ewch i’n gwefan http://www.perrettlaver.com/information/privacy.

Cliciwch y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir gwybodaeth bersonol ymgeiswyr i'r Brifysgol: https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection