Director of Corporate and Legal Services

Ref: 7269

Cardiff University

Cardiff, Wales

Apply Now

Role coordinated by:

Ryann Schutt

Research Associate

t: +44 (0) 20 7340 6224

e: ryann.schutt@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 29/04/2024

Formal Interview Date: TBC

Cardiff University was established in 1883. Our motto, Gwirionedd, Undod a Chytgord - ‘Truth, Unity and Concord’ - sets out our founding commitment to work together to make a positive and lasting difference to our communities and continues to express our commitment today. We are one of the largest universities in the UK and a member of the Russell Group. Our vision is to be a world-leading, research-excellent, and educationally outstanding global university with a transformative social, cultural and economic impact for Cardiff, Wales, the UK and the world. We are firmly grounded in our sense of place. As the largest university in Wales – and a major employer, with more than 7,000 staff – we work with society, industry and government to help overcome the most urgent challenges of our times.

Now is an exciting time to join the university, following the recent arrival of our new Vice-Chancellor, Professor Wendy Larner who took up her position in September 2023. The first woman in the history of Cardiff University to hold this position, Professor Larner’s leadership marks the start of a new phase of strategic development for the University.   

We are now seeking to appoint an exceptional leader to the role of Director of Corporate and Legal Services. Reporting directly to the Chief Operating Officer & University Secretary, this role will provide overall leadership and guidance for legal, assurance and governance matters for the University. This position is key to developing and executing the University’s governance, risk and assurance strategies, providing pragmatic advice to key stakeholders in the institution, including the Vice-Chancellor, Chief Operating Officer & University Secretary and members of the University Executive Board, Council and Senate.

Candidates will need to demonstrate proven strategic leadership experience within large and complex organisations. They will be able to evidence a strong track record of delivering professional, solutions-focused legal advice and guidance at a senior level in addition to interpreting legislation and being able to effectively oversee its implementation. Furthermore, they will possess a professional qualification in legal practice and will have a deep knowledge and understanding of charity and trust law, governance principles and information law.

For further details, including a job description, person specification and information on how to apply, please visit https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ quoting reference 7269

The closing date for applications is at 9am BST on Monday 29th April 2024.  

Location: Cardiff  

Salary: Cardiff University will offer an attractive salary, commensurate with experience, for a highly talented postholder in this role. Cardiff offers 37 days per annum of annual leave, and a USS pension. Relocation expenses (up to a maximum of £8,000) will be available for candidates moving to Cardiff.  

Cardiff University is committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. We believe this can be achieved through attracting, developing, and retaining a diverse range of staff from many different backgrounds.  We therefore welcome applicants from all sections of the community regardless of sex, ethnicity, disability, sexual orientation, trans identity, relationship status, religion or belief, caring responsibilities, or age.

Protecting your personal data is of the utmost importance to Perrett Laver and we take this responsibility very seriously. Any information obtained by our trading divisions is held and processed in accordance with the relevant data protection legislation. The data you provide us with is securely stored on our computerised database and transferred to our clients for the purposes of presenting you as a candidate and/or considering your suitability for a role you have registered interest in.  

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interests’. You have the right to object to us processing your data in this way. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website http://www.perrettlaver.com/information/privacy. Please visit the following link in order to find more information about the use of personal information provided by candidates to the university: https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection   

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883. Mae ein harwyddair, sef ‘Gwirionedd, Undod a Chytgord’ yn mynegi ein hymrwymiad sylfaenol i gydweithio i wneud gwahaniaeth parhaol ac er gwell i'n cymunedau, a pharhau y mae’r Brifysgol i gyfleu’r ymrwymiad hwnnw heddiw. Rydym yn un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU ac yn aelod o Grŵp Russell.

Ein gweledigaeth yw bod yn brifysgol sy’n arwain y byd, yn rhagorol ein hymchwil ac yn odidog ein haddysg, yn ogystal â chael effaith drawsnewidiol ar gyfer Caerdydd, Cymru, y DU a'r byd. Rydym wedi ein gwreiddio'n gadarn yn ein hymdeimlad o le. A ninnau’r brifysgol fwyaf yng Nghymru – ac yn gyflogwr o bwys sydd â mwy na 7,000 o staff – rydym yn gweithio gyda’r gymdeithas, gyda byd diwydiant a chyda'r llywodraeth i helpu i oresgyn heriau mwyaf taer ein hoes.

Dyma amser cyffrous i ymuno â’r Brifysgol, yn dilyn penodiad diweddar yr Is-ganghellor newydd, yr Athro Wendy Larner, a ddechreuodd yn ei swydd ym mis Medi 2023. Yr Athro Larner yw’r fenyw gyntaf yn hanes Prifysgol Caerdydd i ddal y swydd hon, ac mae ei harweinyddiaeth yn cyd-fynd â chyfnod newydd o ddatblygiad strategol yn y Brifysgol.   

Rydym nawr am benodi arweinydd eithriadol i rôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfreithiol. Gan adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol, bydd y rôl hon yn darparu arweinyddiaeth ac arweiniad cyffredinol ar gyfer materion cyfreithiol, sicrwydd a llywodraethu ar gyfer y Brifysgol. Mae'r swydd hon yn allweddol i ddatblygu a gweithredu strategaethau llywodraethu, risg a sicrwydd y Brifysgol, gan ddarparu cyngor pragmatig i randdeiliaid allweddol yn y sefydliad, gan gynnwys yr Is-Ganghellor, Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol ac aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, y Cyngor a'r Senedd.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos profiad diamheuol o arweinyddiaeth strategol mewn sefydliadau mawr a chymhleth, ac yn gallu darparu tystiolaeth o hanes cryf o ddarparu cyngor a chanllawiau cyfreithiol proffesiynol sy'n canolbwyntio ar atebion ar lefel uwch, yn ogystal â dehongli deddfwriaeth a gallu goruchwylio ei gweithredu yn effeithiol. Ar ben hynny, byddant yn meddu ar gymhwyster proffesiynol ym maes ymarfer cyfreithiol a bydd ganddynt wybodaeth a dealltwriaeth ddofn o gyfraith elusennau ac ymddiriedolaeth, egwyddorion llywodraethu a chyfraith gwybodaeth.

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys disgrifiad o'r swydd, manyleb y person a gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael drwy fynd i https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ gan roi’r cyfeirnod 7269

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am BST Dydd Llun 29 Ebrill 2024.  

Lleoliad: Caerdydd  

Cyflog: Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyflog deniadol sy’n gyfatebol i brofiad ar gyfer deiliad swydd hynod dalentog yn y rôl hon. Mae Caerdydd yn cynnig 37 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol, a phensiwn USS. Bydd treuliau adleoli (hyd at £8,000 ar y mwyaf) ar gael i ymgeiswyr sy’n symud i Gaerdydd.  

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gynorthwyo a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Rydym o’r farn y gellir gwneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o gefndiroedd gwahanol.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, ni waeth beth y fo’u rhyw, eu hethnigrwydd, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hunaniaeth draws, statws eu perthynas, eu crefydd neu eu cred, eu cyfrifoldebau gofalu neu eu hoedran.

Mae diogelu eich data personol o’r pwys mwyaf i Perrett Laver, ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif calon. Mae unrhyw wybodaeth sy’n dod i law ein his-adrannau masnachu’n cael ei chadw a'i phrosesu’n unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol. Mae’r data y byddwch yn ei roi inni yn cael ei gadw’n ddiogel yn ein cronfa ddata gyfrifiadurol a’i drosglwyddo i'n cleientiaid er mwyn eich cyflwyno’n ymgeisydd a/neu ystyried eich addasrwydd ar gyfer y rôl yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddi.  

Fel y'i diffinnir yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae Perrett Laver yn Rheolydd Data ac yn Brosesydd Data, a ‘Buddiannau Dilys’ yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data fel hyn. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, eich hawliau a sut rydym yn sicrhau Diogelwch a Phreifatrwydd Data, ewch i’n gwefan  http://www.perrettlaver.com/information/privacy.. I gael rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir y wybodaeth bersonol y bydd ymgeiswyr yn ei chyflwyno i'r brifysgol, ewch i: https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection